ZAKRES USŁUG

  • własność przemysłowa
  • znaki towarowe
  • wzory przemysłowe
  • patenty
  • wzory użytkowe
  • nieuczciwa konkurencja
  • spory o domeny

O nas

Współpracownicy

Zespół Kancelarii tworzą rzecznicy patentowi, wykwalifikowani specjaliści, posiadający szerokie doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Sylwia Oleksiewicz, LL.M.

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W 2003 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie odbyła dwuletnie podyplomowe studia prawa na uniwersytecie w Ratyzbonie i uzyskała tytuł Legum Magister (LL.M.) w specjalizacji prawo europejskie i własność przemysłowa. Pracę dyplomową pt. „Nowe formy znaków towarowych w prawie wspólnotowym” przygotowała w Instytucie Maxa Plancka do spraw własności intelektualnej, prawa konkurencji i prawa podatkowego w Monachium. W 2004 roku odbyła staż w kancelarii Boehmert & Boehmert w Monachium.

Dalsze doświadczenie zawodowe w zakresie prawa własności intelektualnej zdobywała pracując w kancelarii Jackson & Boone P.C. w USA, a w Polsce - w warszawskich kancelariach adwokackich i kancelarii prawno-patentowej. W 2008 roku ukończyła z wyróżnieniem aplikację rzecznikowską organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych i uzyskała uprawnienia rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory (OHIM), obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ponadto, ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Świadczy usługi w zakresie obejmującym m. in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochronę praw autorskich, ochronę celną oraz spory o domeny internetowe. Ponadto, świadczy usługi doradztwa prawnego oraz sporządzania opinii prawnych jak również prowadzi szkolenia w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej.

Reprezentuje klientów w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych m. in. przed takimi organami jak: Urząd Patentowy RP, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz organami celnymi.

W sprawach sporów o domeny internetowe reprezentuje klientów przed takimi sądami arbitrażowymi jak: Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej RC i Izbie Rolnej RC z siedzibą w Pradze (spory o domeny .eu).

Jest autorką publikacji pt. „Procedura alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) w sprawach nazw domen .eu” opublikowanej w czasopiśmie „Rzecznik Patentowy” nr 2 z 2009 r.

Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim oraz językiem francuskim w stopniu podstawowym. Posiada angielski certyfikat językowy Cambridge Proficiency in English (CPE) oraz niemiecki certyfikat językowy Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH).

Od maja 2015 roku współpracuje z IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni, kancelarią skupiającą zespół ekspertów (radców prawnych, adwokatów oraz doradcę podatkowego) świadczących kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych z Polski i z zagranicy.