Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności w następujących dziedzinach:

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

 • rejestracja znaków towarowych, rejestracja wzorów przemysłowych, zgłoszenia krajowych, międzynarodowych i unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • badania naruszenia praw osób trzecich poprzez rejestrację lub używanie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego
 • badania zdolności rejestrowej oznaczeń, badania wzorów przemysłowych
 • monitorowanie terminów i opłat urzędowych, przedłużanie praw z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • reprezentacja przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w sprawach międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO)
 • postępowania sporne, sprzeciwy, wnioski o unieważnienie, wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • reprezentacja – we współpracy z partnerami - przed Sądem Pierwszej Instancji i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach odwołań od decyzji EUIPO
 • postępowania przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

PATENTY I WZORY UŻYTKOWE

 • przygotowywanie i dokonywanie krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, międzynarodowych zgłoszeń patentowych, europejskich zgłoszeń patentowych
 • badania patentowe, badania zdolności patentowej, badania czystości patentowej, freedom to operate search
 • reprezentacja przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), w sprawach międzynarodowych zgłoszeń patentowych przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO)
 • postępowania sporne, sprzeciwy, wnioski o unieważnienie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), sprzeciwy przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • monitorowanie terminów oraz opłat urzędowych, przedłużanie ochrony patentowej
 • tłumaczenia patentów europejskich, walidacja patentów europejskich w Polsce

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

 • Kancelaria doradza jak postępować w obrocie gospodarczym aby nie naruszać zasad uczciwej konkurencji a także pomaga w sprawach ochrony przed naruszeniami
 • doradztwo prawne mające za przedmiot czyny nieuczciwej konkurencji, m.in.:
  • oznaczenia przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, towarów i usług
  • nieuczciwa i zakazana reklama, czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie

SPORY O DOMENY INTERNETOWE, PIRACTWO DOMENOWE

 • doradztwo prawne mające za przedmiot piractwo domenowe, cybersquatting naruszenie praw do znaków towarowych w Internecie
 • badanie naruszenia praw osób trzecich poprzez rejestrację domeny
 • reprezentacja przed sądami arbitrażowymi takimi jak:
  • Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
  • Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
  • Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej RC i Izbie Rolnej RC z siedzibą w Pradze (spory o domeny .eu)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 • postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) mające za przedmiot: znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty, dodatkowe świadectwa ochronne
 • postępowania przed sądami cywilnymi, w tym o naruszenie, mające za przedmiot znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty, dodatkowe świadectwa ochronne, oznaczenia geograficzne, domeny internetowe, nowe odmiany roślin, nieuczciwą konkurencję

DORADZTWO PRAWNE, UMOWY

 • doradztwo prawne, ekspertyzy, opinie prawne mające za przedmiot: znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty, dodatkowe świadectwa ochronne, domeny internetowe, nieuczciwą konkurencję, ochronę celną, prawo karne
 • negocjacje, umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw i inne umowy mające za przedmiot: znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty, dodatkowe świadectwa ochronne, oznaczenia geograficzne, nowe odmiany roślin, domeny internetowe

PRAWO KARNE I OCHRONA CELNA

 • wsparcie w uzyskaniu ochrony celnej w Polsce i we Wspólnocie, wnioski o ochronę celną
 • reprezentacja przed organami celnymi w przypadku zatrzymania towarów
 • szkolenia dla organów celnych w zakresie rozpoznawania towarów naruszających prawa własności intelektualnej
 • reprezentacja - we współpracy z partnerami - przed sądami karnymi i organami ścigania

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE I NOWE ODMIANY ROŚLIN

 • rejestracja oznaczeń geograficznych i nowych odmian roślin, reprezentacja w postępowaniach rejestracyjnych
 • doradztwo prawne mające za przedmiot oznaczenia geograficzne i nowe odmiany roślin

SZKOLENIA I AUDYT WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ

 • audyt praw własności intelektualnej (due diligence)
 • wycena praw własności intelektualnej
 • szkolenia w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej dla firm (przedsiębiorców), instytucji publicznych, jednostek badawczo - naukowych, instytutów, szkół, uniwersytetów

Reprezentacja przed

 • UPRP
 • EUIPO
 • WIPO
 • EPO