O nas

Współpracownicy

Alina Dobrowolska-Segit

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydział Elektryczny. Uprawnienia rzecznika patentowego zdobyła w 1981 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w szczególności w zakresie spraw związanych z wynalazkami. Sporządza opisy wynalazków i wzorów użytkowych, a także opracowuje zgłoszenia wzorów przemysłowych oraz opracowuje zagraniczne zgłoszenia patentowe celem ich dostosowana do polskich przepisów. Prowadzi badania patentowe, sporządza ekspertyzy w w/w sprawach. Reprezentuje klientów w sprawach wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Aleksandra Pióro LL.M.

Radca prawny, partner zarządzający w IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Programu Socrates Erasmus oraz Goethe Insitut Inter Nationes w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Regensburg oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn (dyplom z wyróżnieniem). W 2003 r. odbyła kurs prawa rosyjskiego na Uniwersytecie im. Lomonosova w Moskwie. Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie.
Od 2010 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez lata związana z międzynarodowymi kancelariami w Warszawie i Berlinie obsługującymi kompleksowo podmioty gospodarcze. W okresie ostatnich czterech lat dyrektor działów prawnych – w tym w spółkach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie autorskim (doradzała m. in. Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny/Muzeum POLIN przy tworzeniu Wystawy Głównej), w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym, prawie procesowym, zagadnieniach komercjalizacji wynalazków.
Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Robert Rozbicki

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył aplikację rzecznikowską organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2002 r. w kancelarii patentowej w Warszawie. Przez kilka lat był również zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w VI Wydziale Orzeczniczym, do którego właściwości należą sprawy własności przemysłowej. W latach 2009-2010 był rzecznikiem patentowym w jednej z warszawskich kancelarii prawno-patentowych. Specjalizuje się w postępowaniach spornych toczących się przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jest także specjalistą w zakresie postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym). Świadczy usługi w zakresie obejmującym m. in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochronę praw autorskich. Reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz organami celnymi.

ZAKRES USŁUG

  • prawo autorskie
  • ochrona celna
  • prawo karne
  • audyt praw własności intelektualnej
  • spory sądowe
  • szkolenia
  • wycena